Giovennethy Granger

Zorg vanuit het hart!

Voor nieuwe zorgaanbieders geldt het kwaliteitskader wijkverpleging ook

Het aantal nieuwe zorgaanbieders in de wijkverpleging stijgt flink

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) straks met de voorgenomen Wet toelating zorgaanbieders nieuwe aanbieders kan gaan toetsen aan de hand van het kwaliteitskader wijkverpleging. Dat staat in een briefvan ZN aan de Tweede Kamer voor het AO Wijkverpleging. In het kwaliteitskader wijkverpleging heeft de sector vastgelegd dat wijkverpleegkundigen werken in teamverband en in lokale netwerken binnen het zorg- en sociale domein. Dit is cruciaal voor het op- en afschalen van zorg, het inschakelen van gespecialiseerde collega’s, goede waarneming bij afwezigheid en het investeren in systemen voor goede, digitale informatie-uitwisseling met andere zorgverleners.

Het aantal nieuwe zorgaanbieders in de wijkverpleging stijgt flink. Het gaat veelal om kleine organisaties of zelfstandigen. Er zijn inmiddels bijna 5.000 aanbieders van wijkverpleging. Deze grote fragmentatie van zorgaanbieders levert een aantal risico’s op. Niet alle kleine (zelfstandige) zorgaanbieders kunnen de zorg- en sociale netwerken in de wijk en professionele bedrijfsvoering even goed voor hun patiënten organiseren. Zoals uit onderzoek blijkt, neemt het aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders in de wijkverpleging fors toe. Zorgverzekeraars spannen zich in om samen met (ook kleine) aanbieders van wijkverpleging meerjarige contractafspraken te maken die aansluiten bij integrale zorg in de wijk en regio. Het is dan van belang dat ook nieuwe zorgaanbieders (klein en groot) zorg kunnen leveren binnen het kwaliteitskader voor de wijkverpleging.

Registratie wachttijden wijkverpleging
ZN pleit in de brief aan de Tweede Kamer ook voor registratie van wachttijden door alle aanbieders van wijkverpleging. Vroegtijdige signalering van wachttijden is cruciaal om de toegang tot wijkverpleegkundige zorg voor alle (toekomstige) patiënten te garanderen. Binnenkort starten zorgaanbieders met de aanlevering van hun wachttijden voor casemanagement dementie bij Vektis. Zorgverzekeraars willen kijken of de registratie kan worden uitgebreid naar alle vormen van wijkverpleging. Met een toename van de vraag naar wijkverpleging is het van groot belang dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars vroegtijdig zicht hebben op het eventueel ontstaan van wachttijden.

ZN begrijpt dat de registratie van wachttijden snel wordt bestempeld als extra administratieve last. Maar ZN waarschuwt dat als oplopende wachttijden in de wijkverpleging te laat in beeld komen, dit grote risico’s met zich meebrengt voor de zorg aan vaak kwetsbare mensen. Zorgverzekeraars beschouwen de registratie en publicatie van actuele wachttijden als basisinformatie. Op basis van de ervaringen in de GGZ zal worden gekeken naar een registratie met de minste administratieve lasten.

Versterking wijkverpleging in de eerste lijn
De wijkverpleging is volop in ontwikkeling. Alle partijen werken hard aan de professionalisering en de versterking van de verpleegkundige zorg in de wijk. Dit gebeurt onder andere op basis van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord, het programma Langer thuis en het actieplan Werken in de zorg. Daarnaast werkt de sector hard aan de uitwerking van de kwaliteitsstandaarden en ligt er een masterplan indicatiestelling dat de praktijkvariatie terug moet brengen.

ZN ziet dat al deze inspanningen een stevige bijdrage leveren aan de versterking van de wijkverpleging in de eerste lijn zoals die vanaf 2015 is ingezet. En dat is ook nodig omdat elke maand ongeveer 300.000 mensen in Nederland een beroep doen op goede en professionele wijkverpleegkundige zorg. En dat aantal zal gestaag blijven groeien. Ook de investeringen in de wijkverpleging stijgen de komende jaren met 2,4% per jaar.

Deel dit bericht

Leave a Reply

Your email address will not be published.*
*
*